Co byste určitě měli vědět

 • 3 týdny spolu v autě a ve skupině
 • K tomu je důležitá tolerance a spolupráce
 • Neakceptuje se rasistické chování a jednání
 • Netoleruje se sexuální obtěžování účastníků i cizích osob
 • Vyžaduje se dodržovat základy etiky při focení
 • Vyžaduje se dodržovat zásady etického a slušného chování k domorodcům

Enjoy Africa Travel je brand pro průvodcovské služby pro cesty do Afriky. Dohodou o poskytnutí průvodcovských služeb a účastí na expedici souhlasíte s podmínkami a pravidly sepsanými níže.

Nesjednáváme balíčky služeb ani kompletní zájezdy. Na základě smlouvy o poskytnutí služeb hradíte pouze průvodcovské služby, veškeré ostatní výdaje a náklady na cestování po Africe si hradí každý sám na místě přímo poskytovateli služby.

Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování služeb průvodce pro jednotlivce i skupiny během expedice

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran Smlouvy o poskytnutí služeb průvodce (dále jen „Smlouva“), kterou mezi sebou uzavírají průvodci Enjoy Africa Travel (dále jen “Průvodce” a klient (dále jen „Klient“).

I. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavírané mezi průvodcem a klientem. Na základě těchto Podmínek se klienti zúčastňují expedic nebo využívají zprostředkovaných služeb poskytovaných a pořádaných smluvními cestovními kancelářemi.

Průvodce poskytuje průvodcovské služby při standardních výletech nebo expedicích, případně zprostředkuje výlety a expedice na objednávku pro individuální zájemce nebo soukromé skupiny dle dohody.

II. Uzavření smlouvy

2.1 Návrhem k uzavření Smlouvy je prezentace průvodcovské služby (expedice/průvodcované trasy) na webové stránce www.enjoyafricatravel.com.

2.2 Na základě poptávky jednotlivce nebo skupiny, nebo na základě nezávazné přihlášky je zájemce zařazen na seznam účastníků expedice/ průvodcované trasy. Souhlasem zájemce s detaily expedice a podáním závazné přihlášky, mu bude zaslána k podpisu smlouva a zálohová faktura na 25% základní ceny. Tím bude zájemci místo rezervováno. a uhrazením předem sjednané zálohy je smlouva uzavřena, zájemce se stává klientem a vzniká závazný vztah. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran dle podmínek smlouvy nebo na základě zákonných důvodů.

2.3 Pokud, v případě nutnosti minimálního počtu osob, bude dosaženo tohoto minimálního počtu, průvodce oznámí zájemcům, že se průvodcovaná trasa nebo expedice uskuteční a zašle se faktura k uhrazení zbývajících 75% základní ceny.

2.4 V případě, že počet účastníků nedosáhne minimálního počtu potřebného pro uskutečnění

expedice/průvodcované trasy, průvodce skutečnost oznámí klientovi a vrátí již uhrazenou zálohu nebo cenu klientovi zpět v plné výši. V případě, že klient bude mít zájem o jiný termín nebo jinou expedici, záloha či platba se přesune na dohodnutý termín.

2.5 V případě skupiny nebo jiné individuální dohody se uzavírá smlouva po ujednání všech náležitostí k požadované službě průvodce v destinaci. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě obou stran za podmínek níže viz storno podmínky
 
 

III. Cena za službu a úhrada

3.1 Cena za službu je trasy a uveřejněna na webových stránkách www.enjoyafricatravel.com  v odkaze „expedice“.

3.2 Cena u individuální nabídky nebo při účasti větší skupiny se může na základě předchozí domluvy změnit.

3.3 Klient se zavazuje uhradit cenu v dohodnutých termínech, se splatností doplatku nejpozději před zahájením služby. Platba je možná převodem na účet i v hotovosti.

3.4. V případě vytvoření individuální nabídky nebo účasti větší skupiny může být požadováno uhrazení sjednané ceny v plné výši při sjednání smlouvy.

3.5 Základní cena za účast na expedici je neměnná. Změna cen může nastat pouze u služeb provozovatele v destinaci a to v závislosti na směnném kurzu. O případné změně ceny bude klient průběžně informován.

IV. Práva a povinnosti průvodce

4.1 Průvodce prohlašuje, že je oprávněn poskytovat průvodcovské služby jako podnikatel podle živnostenského zákona a splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti (plná svéprávnost, bezúhonnost) požadované pro získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou.

4.2 Průvodce je povinen poskytnout klientovi průvodcovské služby v předem určené destinaci, v dohodnutém rozsahu a termínu. Průvodcovské služby spočívají v organizačním zabezpečení průvodcované trasy nebo expedice, v poskytování informací a doprovodu po celou dobu trvání služby, a pomoc při překonávání jazykových bariér při komunikaci.

4.3 Průvodce naopak neposkytuje jiné cestovní služby, např. ubytování, dopravu nebo stravu. Průvodcovaná trasa a expedice proto není zájezdem ve smyslu § 2521 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a klient není chráněn jako účastník zájezdu.

4.4 Průvodce je povinen poskytovat služby průvodce ve sjednaném rozsahu, přičemž při poskytování služeb bude postupovat na základě svých zkušeností a znalostí místních poměrů. Pokud by některé body programu nebylo možno dodržet z důvodů daných situací na místě samém, pak se průvodce zavazuje provést změnu programu tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení programu. Průvodce se zavazuje poskytnout klientu praktické informace o možnostech ubytování, dopravy, stravování a dalších místních podmínkách. Průvodce poskytne klientu nezbytnou pomoc a radu při řešení problémů s ubytováním a dopravou.

4.5 Průvodce je oprávněn na základě vlastního rozhodnutí změnit nebo ukončit dohodnutý program průvodcované trasy nebo její části v případech, kdy to vyžaduje ochrana života, zdraví nebo majetku kteréhokoliv klienta nebo jeho vlastní.

4.6 Průvodce je oprávněn použít k plnění svých povinností zástupce.

4.7 Vzniklé problémy se průvodce snaží řešit dle svých možností a schopností.

V. Práva a povinnosti klienta

5.1 Klient je povinen k úhradě sjednané ceny průvodcovských služeb.

5.2 Klient se účastní průvodcované trasy nebo expedice na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí, zvláště pak po zvážení svého zdravotního stavu a fyzických i duševních možností.

5.3 Klient je povinen dodržovat pokyny průvodce a být ohleduplný vůči ostatním klientům. Klient musí počítat s nezbytností přizpůsobení některých jeho přání a požadavků potřebám skupiny.

5.4 Klient je povinen zajistit si vhodné kvalitní cestovní pojištění s dostatečným limitem pojistného krytí léčebných výloh, úrazového pojištění a odpovědnosti za škodu. Doporučuje se komplexní pojištění včetně pojištění zavazadel, případně i storna cesty. Některé země pro vydání vstupních víz požadují prokázání se uzavřeným cestovním pojištěním. Průvodce si dle jeho uvážení, vyhrazuje právo na odmítnutí uzavření smlouvy s klientem bez pojištění. Průvodce není povinen asistovat nebo řešit potíže nepojištěnému účastníkovi a narušovat tak průběh expedice/ průvodcované trasy ostatním klientům.

5.5 Klient je povinen mít v případě zahraniční cesty platný cestovní pas, jehož platnost vyprší minimálně šest měsíců po návratu z cesty s dostatečným počtem volných listů, mít potřebná víza, která si zajišťuje sám, vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost, dále si zajišťuje zejména dopravu, ubytování a stravování a činí tak na základě vlastního rozhodnutí, průvodce k tomu poskytne cestovateli příslušné informace, rady a doporučení, pokud se výslovně nezavázal, že mu jednotlivé služby nezprostředkuje.

5.6 Klient plně odpovídá za následky vzniklé neplatností či jinými nedostatky v jeho cestovních dokladech, stejně tak jako při nedodržení vízových, devizových, zdravotních, očkovacích a jiných právních předpisů platných v cílové zemi. V případě, že klient nemá již na srazu potřebné formality k vycestování nebo podstatnou část výbavy, nutnou pro zvládnutí akce, může Průvodce zamítnout jeho pokračování v akci a nechat jej na místě srazu, či mu zakázat účastnit se jistých částí expedice, pro které je podstatná výbava nutná.b) Klient nemá nárok na vrácení základní ceny za účast na expedici.c) Průvodce má povinnost informovat klienta, jaké vybavení je pro účast na akci nezbytné.

5.7 Klient bere na vědomí, že program výpravy je stanoven před jejím zahájením rámcově. Klient souhlasí s tím, že program může být měněn a to kdykoliv za trvání výpravy. O změně je oprávněn rozhodnout průvodce a to např. i na návrh jiných členů výpravy. Průvodce má rozhodující a konečné slovo při tvorbě programu a jeho změnách. Změna programu není důvodem pro případnou slevu z ceny služeb. Pokud klient opustí skupinu a nebude pokračovat v programu, nevzniká mu nárok na vrácení alikvotní částky sjednané ceny za nevyužité služby. Klient je oprávněn sdělit své námitky proti změnám programu, či proti způsobu vedení výpravy průvodcem, či proti chování ostatních účastníků.

5.8 Domnívá-li se klient, že průvodcovské služby trpí vadami, je povinen tuto skutečnost průvodci sdělit bez zbytečného odkladu a tím umožnit průvodci sjednat nápravu.

5.9 Skutečnost, že klient z důvodů na své straně nevyužije průvodcovských služeb nebo jejich části u něj nezakládá nárok na slevu ze sjednané ceny průvodcovských služeb.

VI. Odstoupení od smlouvy a odstupné

6.1 Průvodce má před zahájením poskytování průvodcovských služeb právo odstoupit od smlouvy z důvodů jeho vlastní vážné nemoci či úrazu nebo vážné nemoci, úrazu či úmrtí člena rodiny a pokud za sebe nesežene zástupce. Stejné právo má průvodce v případě, že počet klientů z jakéhokoli důvodu klesne pod požadované minimum.

6.2 Průvodce má rovněž právo odstoupit od smlouvy kdykoliv během poskytování průvodcovských služeb, jestliže klient nedodrží povinnost podle smlouvy, zejména bude-li permanentně vykazovat známky sociální nepřizpůsobivosti a bezohlednosti vůči průvodci nebo ostatním klientům. Klient v tom případě nemá nárok na vrácení sjednané ceny průvodcovských služeb.

6.3 Klient má právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu před zahájením poskytování průvodcovských služeb. Je ale povinen hradit stornopoplatek, jehož výše je závislá na době storna a ceně stornovaného produktu.O výši storno poplatku rozhoduje počet dní před 1. dnem poskytnutí objednaného produktu:

·                       více než 60 dní bez náhradníka – 25% z ceny 

·                       více než 60 dní s náhradníkem – bez storno poplatku 

·                       20 – 59 dní bez náhradníka – 65% z ceny 
·                       20 – 59 dní s náhradníkem – 20% z ceny
·                       méně než 15 dní – 100% z ceny

6.4 V případě, že se jedná o individuálně sjednanou průvodcovanou trasu/expedici pro skupinu, kdy je sjednána speciální cena průvodcovských služeb, je odstupující klient povinen uhradit sjednanou cenu v plné výši, případně tato částka bude v plné výši rovnoměrně rozložena mezi ostatní klienty skupiny a tím automaticky navýšena sjednaná cena služby každému klinetu skupiny.
 
6.5. Průvodcovaná trasa/expedice může být stornována i ze strany průvodce v případě, nenaplnění minimálního počtu účastníků nebo v případě storna více účastníků.

VII. Náhrada újmy

7.1 Průvodce nenese odpovědnost za újmu na životě, zdraví ani majetku způsobenou během expedice jinými poskytovateli služeb, třetí osobou nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli průvodce.

7.2 Klient je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku újmy jeho vlastní, dalších klientů,

průvodce ani třetích osob.

7.3 Povinnost průvodce k náhradě majetkové újmy je omezena výší sjednané ceny průvodcovských služeb.

VIII. Poučení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a GDPR

8.1 V případě, že dojde mezi průvodcem a klientem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR (alternative dispute resolution), Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz

8.2 Klient bere na vědomí že průvodce zpracovává jeho osobní údaje, které průvodci poskytl v přihlášce a ve smlouvě a které se průvodce dozví při činnosti dle smlouvy. Klient má právo, aby mu průvodce poskytl informaci o zpracování jeho osobních údajů. Průvodce prohlašuje, že poskytnuté údaje bude využívat výhradně pro poskytování služeb průvodce dle této smlouvy a dále pro účetní dokumentaci dle zákona o účetnictví.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 1. 2020

Privacy Policy

Last updated: May 28, 2021

This Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your information when You use the Service and tells You about Your privacy rights and how the law protects You.

We use Your Personal data to provide and improve the Service. By using the Service, You agree to the collection and use of information in accordance with this Privacy Policy. This Privacy Policy has been created with the help of the Privacy Policy Generator.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy:

 • Account means a unique account created for You to access our Service or parts of our Service.
 • Company (referred to as either „the Company“, „We“, „Us“ or „Our“ in this Agreement) refers to Enjoy Africa Travel Inc., 23 Herons Rest, Somerset West, Capetown, South Africa.
 • Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.
 • Country refers to: South Africa
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.
 • Service refers to the Website.
 • Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.
 • Third-party Social Media Service refers to any website or any social network website through which a User can log in or create an account to use the Service.
 • Usage Data refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • Website refers to Enjoy Africa Travel, accessible from http://www.enjoyafricatravel.com
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Collecting and Using Your Personal Data

Types of Data Collected

Personal Data

While using Our Service, We may ask You to provide Us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify You. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Phone number
 • Address, State, Province, ZIP/Postal code, City
 • Usage Data

Usage Data

Usage Data is collected automatically when using the Service.

Usage Data may include information such as Your Device’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that You visit, the time and date of Your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When You access the Service by or through a mobile device, We may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device You use, Your mobile device unique ID, the IP address of Your mobile device, Your mobile operating system, the type of mobile Internet browser You use, unique device identifiers and other diagnostic data.

We may also collect information that Your browser sends whenever You visit our Service or when You access the Service by or through a mobile device.

Information from Third-Party Social Media Services

The Company allows You to create an account and log in to use the Service through the following Third-party Social Media Services:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

If You decide to register through or otherwise grant us access to a Third-Party Social Media Service, We may collect Personal data that is already associated with Your Third-Party Social Media Service’s account, such as Your name, Your email address, Your activities or Your contact list associated with that account.

You may also have the option of sharing additional information with the Company through Your Third-Party Social Media Service’s account. If You choose to provide such information and Personal Data, during registration or otherwise, You are giving the Company permission to use, share, and store it in a manner consistent with this Privacy Policy.

Tracking Technologies and Cookies

We use Cookies and similar tracking technologies to track the activity on Our Service and store certain information. Tracking technologies used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze Our Service. The technologies We use may include:

 • Cookies or Browser Cookies. A cookie is a small file placed on Your Device. You can instruct Your browser to refuse all Cookies or to indicate when a Cookie is being sent. However, if You do not accept Cookies, You may not be able to use some parts of our Service. Unless you have adjusted Your browser setting so that it will refuse Cookies, our Service may use Cookies.
 • Flash Cookies. Certain features of our Service may use local stored objects (or Flash Cookies) to collect and store information about Your preferences or Your activity on our Service. Flash Cookies are not managed by the same browser settings as those used for Browser Cookies. For more information on how You can delete Flash Cookies, please read „Where can I change the settings for disabling, or deleting local shared objects?“ available at https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Certain sections of our Service and our emails may contain small electronic files known as web beacons (also referred to as clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs) that permit the Company, for example, to count users who have visited those pages or opened an email and for other related website statistics (for example, recording the popularity of a certain section and verifying system and server integrity).

Cookies can be „Persistent“ or „Session“ Cookies. Persistent Cookies remain on Your personal computer or mobile device when You go offline, while Session Cookies are deleted as soon as You close Your web browser. Learn more about cookies: Cookies: What Do They Do?.

We use both Session and Persistent Cookies for the purposes set out below:

 • Necessary / Essential Cookies

  Type: Session Cookies

  Administered by: Us

  Purpose: These Cookies are essential to provide You with services available through the Website and to enable You to use some of its features. They help to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. Without these Cookies, the services that You have asked for cannot be provided, and We only use these Cookies to provide You with those services.

 • Cookies Policy / Notice Acceptance Cookies

  Type: Persistent Cookies

  Administered by: Us

  Purpose: These Cookies identify if users have accepted the use of cookies on the Website.

 • Functionality Cookies

  Type: Persistent Cookies

  Administered by: Us

  Purpose: These Cookies allow us to remember choices You make when You use the Website, such as remembering your login details or language preference. The purpose of these Cookies is to provide You with a more personal experience and to avoid You having to re-enter your preferences every time You use the Website.

For more information about the cookies we use and your choices regarding cookies, please visit our Cookies Policy or the Cookies section of our Privacy Policy.

Use of Your Personal Data

The Company may use Personal Data for the following purposes:

 • To provide and maintain our Service, including to monitor the usage of our Service.
 • To manage Your Account: to manage Your registration as a user of the Service. The Personal Data You provide can give You access to different functionalities of the Service that are available to You as a registered user.
 • For the performance of a contract: the development, compliance and undertaking of the purchase contract for the products, items or services You have purchased or of any other contract with Us through the Service.
 • To contact You: To contact You by email, telephone calls, SMS, or other equivalent forms of electronic communication, such as a mobile application’s push notifications regarding updates or informative communications related to the functionalities, products or contracted services, including the security updates, when necessary or reasonable for their implementation.
 • To provide You with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless You have opted not to receive such information.
 • To manage Your requests: To attend and manage Your requests to Us.
 • For business transfers: We may use Your information to evaluate or conduct a merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, or other sale or transfer of some or all of Our assets, whether as a going concern or as part of bankruptcy, liquidation, or similar proceeding, in which Personal Data held by Us about our Service users is among the assets transferred.
 • For other purposes: We may use Your information for other purposes, such as data analysis, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and to evaluate and improve our Service, products, services, marketing and your experience.

We may share Your personal information in the following situations:

 • With Service Providers: We may share Your personal information with Service Providers to monitor and analyze the use of our Service, to contact You.
 • For business transfers: We may share or transfer Your personal information in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of Company assets, financing, or acquisition of all or a portion of Our business to another company.
 • With Affiliates: We may share Your information with Our affiliates, in which case we will require those affiliates to honor this Privacy Policy. Affiliates include Our parent company and any other subsidiaries, joint venture partners or other companies that We control or that are under common control with Us.
 • With business partners: We may share Your information with Our business partners to offer You certain products, services or promotions.
 • With other users: when You share personal information or otherwise interact in the public areas with other users, such information may be viewed by all users and may be publicly distributed outside. If You interact with other users or register through a Third-Party Social Media Service, Your contacts on the Third-Party Social Media Service may see Your name, profile, pictures and description of Your activity. Similarly, other users will be able to view descriptions of Your activity, communicate with You and view Your profile.
 • With Your consent: We may disclose Your personal information for any other purpose with Your consent.

Retention of Your Personal Data

The Company will retain Your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use Your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

The Company will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of Our Service, or We are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer of Your Personal Data

Your information, including Personal Data, is processed at the Company’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located. It means that this information may be transferred to — and maintained on — computers located outside of Your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from Your jurisdiction.

Your consent to this Privacy Policy followed by Your submission of such information represents Your agreement to that transfer.

The Company will take all steps reasonably necessary to ensure that Your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of Your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of Your data and other personal information.

Disclosure of Your Personal Data

Business Transactions

If the Company is involved in a merger, acquisition or asset sale, Your Personal Data may be transferred. We will provide notice before Your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Law enforcement

Under certain circumstances, the Company may be required to disclose Your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Other legal requirements

The Company may disclose Your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • Comply with a legal obligation
 • Protect and defend the rights or property of the Company
 • Prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • Protect the personal safety of Users of the Service or the public
 • Protect against legal liability

Security of Your Personal Data

The security of Your Personal Data is important to Us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While We strive to use commercially acceptable means to protect Your Personal Data, We cannot guarantee its absolute security.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

If We need to rely on consent as a legal basis for processing Your information and Your country requires consent from a parent, We may require Your parent’s consent before We collect and use that information.

Links to Other Websites

Our Service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party’s site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes to this Privacy Policy

We may update Our Privacy Policy from time to time. We will notify You of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let You know via email and/or a prominent notice on Our Service, prior to the change becoming effective and update the „Last updated“ date at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

 • By email: info@enjoyafricatravel.com
 • By phone number: +420737152500